ข่าวการปรับเกมอิเล็กทรอนิกส์เครือข่ายประเทศไทย

กฏหมายควบคุม การพนันฟุตบอล ทายผลฟุตบอล พรบ. แทงบอล
วิดีโอเกมสล็อตแมชชีนการพนันบอล จัดเป็นอบายมุขที่ขัดต่อหลักศีลธรรมของคนไทย บทบัญญัติในพุทธศาสนาก าหนดให้การพนันเป็นแหล่งที่มาของความเสื่อมและความหายนะแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้การ
พนันบางประเภทยังขัดต่อกฎหมายของประเทศไทยอีกด้วย
กฎหมายและข้อบังคับ การพนันฟุตบอล
ประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและควบคุมการพนันในประเทศ ซึ่งตามกฎหมายห้ามมิให้เปิดบ่อนพนัน เข้าเล่น ทาย ท านาย รวมถึงเข้าพนัน
ภายในประเทศ ยกเว้นกรณีที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษต่ าสุดจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท สูงสุด
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
เว็บไซต์เดิมพันสล็อตแมชชีนเริ่มที่นี่ตามกฎหมายไทยแบ่งแยกการพนันออกเป็น 2 ประเภท คือ บัญชี ก. ซึ่งห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ได้แก่ หวย ก.ข. ไฮโล บาคารา ฯลฯ และบัญชี ข. ซึ่งสามารถเล่นได้แต่ต้องขออนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อน อาทิ การละเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน การชกมวย ฟุตบอลโต๊ะ จับสลาก สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ เป็นต้น ยกเว้นสลากกินแบ่งที่ออก
โดยส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้รับอ านาจจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ให้ถือว่าเป็นการออกสลากกินแบ่งที่ได้รับใบอนุญาตและประทับตราจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใดๆ ตามกฎหมาย
ส าหรับการพนันออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเกมไพ่ สล็อต รวมถึงการพนันบอล ถือเป็นการพนันตามบัญชี ก. ที่ห้ามเปิดให้บริการ รวมถึงห้ามเล่นโดยเด็ดขาด แม้ว่าการตรวจสอบ
และจับกุมจะท าได้ยากเนื่องจากผู้เล่นๆ อยู่ที่บ้าน แต่หากถูกจับกุมก็อาจได้รับโทษปรับหรือจ าคุกด้วยเช่นเดียวกัน
พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
เกมสล็อตเป็นอารมณ์ของเกมที่สนุกสนานมาตรา 12… ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือท าอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือ ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการ เล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อ บทแห่งพระราช บัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิด
ต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือ การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ หรือ การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีก โสดหนึ่ง เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เว้น แต่ความผิดตามมาตรา 4ทวิต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
มาตรา 14 ทวิ… ผู้ใดกระท าความผิด ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบก าหนดสามปีกระท าความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก
(1) ถ้าโทษซึ่งก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่กระท าครั้งหลังเป็นโทษจ าคุก และ ปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
(2) ถ้าโทษซึ่งก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่กระท าครั้งหลังเป็นโทษจ าคุก หรือ ปรับ ให้วางโทษทั้งจ าทั้งปรับ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *